اخبار و اطلاعیه های مرکز رشد

اسامی اعضای شورای برنامه ریزی وهدایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز:

رزومه
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
رئیس واحد
دکتر کیوان شافعی
1
معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر وفا مرسلی
2
معاونت اداری و مالی
دکتر محمد وارعی
4
مدیر مرکز رشد
دکتر محسن بشارت
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری جشنواره