امروز : چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت :
اهداف کلي مرکز رشد
اهداف کلي مرکز رشد
اهداف کلي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز عبارتند از:
 1. افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 2. افزايش سهم واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در ايجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي
 3. توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتي و اجرايي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 4. تنوع بخشي به منابع مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز از طريق فعاليتهاي دانش محور و فناورانه
 5. ارتقاي توان رقابتي و پاسخگويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز بر اساس تقاضا محوري
 6. برنامه ريزي جهت ايجاد مراكز رشد تخصصي متناسب با مزيت هاي نسبي منطقه مركز رشد واحدهاي فناور
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز جهت تحقق اهداف خود با تدوين برنامه راهبردي ميان مدت و اتخاذ راهبردهاي اصلي زير:
 • توسعه مشاركت و همكاري هدفمند ميان توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز، با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرايندهاي اجرايي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 • تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 • ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري
 • افزايش مستمر توان رقابتي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز از طريق ارتقاي کمي و کيفي خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا 
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ثبت شرکت و طراحی و تدوین طرح کسب و کار
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ بازدید : 19 بار
سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 32 بار
برگزاری اولین کارگاه آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور استاد هادی ویسی عضومحترم هیات علمی دانشگاه تهران
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان طراحی مدل کسب و کاردر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور جناب آقای فرزاد خوانیغما مدیر عامل شرکت تیک تایم
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 12 بار
بازرسی ریاست مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و نماینده پارک علم و فناوری استان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 22 بار
برگزاری سومین کارگروه تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت جذب ایده های جدید و کارآفرین
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 32 بار
برگزاری سومین کارگروه تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت جذب ایده های جدید و کارآفرین
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
برگزاری اولین کارگاه آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور استاد هادی ویسی عضومحترم هیات علمی دانشگاه تهران
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
بازرسی ریاست مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و نماینده پارک علم و فناوری استان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 22 بار
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ثبت شرکت و طراحی و تدوین طرح کسب و کار
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ بازدید : 19 بار
برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان طراحی مدل کسب و کاردر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور جناب آقای فرزاد خوانیغما مدیر عامل شرکت تیک تایم
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 12 بار
بازرسی ریاست مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و نماینده پارک علم و فناوری استان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 22 بار
برگزاری اولین کارگاه آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور استاد هادی ویسی عضومحترم هیات علمی دانشگاه تهران
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
برگزاری سومین کارگروه تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت جذب ایده های جدید و کارآفرین
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 24 بار
برگزاری دومین کارگاه آموزشی با عنوان طراحی مدل کسب و کاردر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور جناب آقای فرزاد خوانیغما مدیر عامل شرکت تیک تایم
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 12 بار
سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ بازدید : 32 بار
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ثبت شرکت و طراحی و تدوین طرح کسب و کار
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ بازدید : 19 بار
برگزاری جشنواره
گزارش تصویری
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ثبت شرکت و طراحی و تدوین طرح کسب و کار
 • برگزاری سومین کارگروه تخصصی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
پیوند های داخلی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز - مرکز رشد واحدهاي فناور ۲۰۱۷©  | کليه حقوق محفوظ است

طراحي و پشتيباني :شرکت فنی مهندسی ارتباط گستر هوگر-برنامه نویس -مهندس آروین محمدی