مشخصات ایده و کسب و کار

نوع خدمات و حمایت های مورد نیاز
نام و نام خانوادگی
خدمات مشاوره آموزشی
فضا و خدمات اداری
مدرک و رشته تحصیلی
حمایت مالی
کارگاه و آزمایشگاه
پست الکترونیکی
 
عنوان و زمینه فعالیت
شماره تماس
شرح ایده یا کسب و کار
اسامی و تخصص تیم کاری
شغل فعلی
مدرک
نام و نام خانوادگی
ردیف
1
2
3
4