اخبار و اطلاعیه های مرکز رشد

هسته های مستقر

تعداد ایده های پذیرفته شده
تعداد ایده های داوری شده
تاریخ برگزاری
کارگروه
ردیف
3
8
1395/11/13
کارگروه شماره یک
1
2
5
1396/04/27
کارگروه شماره دوم
2

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری جشنواره