اخبار و اطلاعیه های مرکز رشد

هسته های مستقر

تاریخ پذیرش
مدیر هسته
نام هسته
ردیف
1396/02/01
جناب آقای علی صالحی
هسته برق-کامپیوتر
1
1396/02/01
جناب آقای بهزاد حاجی باپیر
هسته مکانیک خودرو
2
1396/03/30
جناب آقای فرشاد خوانیغما
هسته دادگر
4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری جشنواره