اخبار و اطلاعیه های مرکز رشد
اهداف کلی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز عبارتند از:
  1. افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
  2. افزايش سهم واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي
  3. توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
  4. تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از طریق فعاليتهاي دانش محور و فناورانه
  5. ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز بر اساس تقاضا محوری
  6. برنامه ريزي جهت ايجاد مراكز رشد تخصصي متناسب با مزيت هاي نسبي منطقه مركز رشد واحدهاي فناور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت تحقق اهداف خود با تدوین برنامه راهبردی میان مدت و اتخاذ راهبردهاي اصلی زیر:
  • توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
  • تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
  • ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري
  • افزايش مستمر توان رقابتي مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری جشنواره